TENET 11

Pananalapi

Ang mga Kristohanon adunay balaan nga pagkatinugyanan sa ebanghelyo ug usa ka bugkos nga pagkapiniyalan sa ilang mga kabtangan. Busa sila nailalom sa obligasyon sa pag-alagad kang Kristo uban sa ilang panahon, mga talento, ug materyal nga mga kabtangan.

Sumala sa Kasulatan, ang mga Kristohanon kinahanglang mag-amot nga malipayon, regular, sistematiko, proporsiyonado, ug madagayaon alang sa pag-uswag sa kawsa ni Kristo dinhi sa yuta.

Kami nagtuo nga ang Daang Tugon tin-aw nga nagtudlo sa ikapulo, nga mao ang 10% sa among gross income (unang mga bunga) nga gihatag ngadto sa lokal nga Templo o Sinagoga. ( Malaquias 3:10 ). Sa Bag-ong Tugon ((Mateo 23:23)), Si Jesus wala magkondenar sa ikapulo ngadto sa mga Eskriba ug mga Pariseo, Siya mihatag og gibug-aton niini isip usa lamang ka bahin sa pagkamasulundon. Kanunay nga naghisgot si Jesus bahin sa kuwarta tungod kay kini nagpadayag sa atong mga kasingkasing.

Human sa pagkatukod sa simbahan, walay paghisgot sa ikapulo, apan kini nagpunting gihapon sa paghatag. Gidawat gihapon nato ang daghang bahin sa balaod tungod kay kini usa ka giya sa atong pamatasan ug nagpadayag sa atong kasal-anan. Sa samang paagi, kita nagtuo nga ang ikapulo maoy usa ka giya kon asa magsugod ang atong paghatag karon. Dugang pa, ang Balaang Espiritu mahimong mag-aghat sa mga magtotoo sa paghatag ug dugang nga kantidad nga labaw pa sa ikapulo. Kini nga mga kantidad gitawag nga mga halad.

Genesis 14:20; Levitico 27:30-32; Deuteronomio 8:18; Nehemias 10:37-38; Malaquias 3:8-12; Roma 6: 6-22; 12: 1-2; 1 Corinto 4: 1-2; 6: 19-20; 12; 16: 1-4; 2 Corinto 8-9; 12:15; Filipos 4: 10-19; 1 Pedro 1:18-19 Mateo 6: 1-4,19-21; 19:21; 23:23; 25: 14-29; Lucas 12: 16-21,42; 16: 1-13; Mga Buhat 2: 44-47; 5: 1-11; 17: 24-25; 20:35;

cebCebuano